ALGEMENE VOORWAARDEN BEZORGERS

HomeTaste B.V.
Kanaalweg 33
2903 LR Capelle aan den IJssel
KvK nummer 83454918

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen HomeTaste en Bezorger. Eventuele andere voorwaarden van Bezorger zijn niet van toepassing.
1.2. HomeTaste is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden. Een kopie van de gewijzigde algemene voorwaarden wordt telkens schriftelijk of elektronisch aan Bezorger toegezonden.
1.3. De rechten en voorwaarden tussen Bezorger en HomeTaste zijn niet overdraagbaar.

2. Onze samenwerking
2.1 Partijen wensen uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. B.W.
2.2 Partijen beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.
2.3 Partijen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst willen voorkomen.
2.4 Partijen kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt.
2.5 Partijen benadrukken dat zij niet beogen dat er voor HomeTaste een inhoudingsplicht geldt in het kader van de Wet op de Loonbelasting 1964 en dat er geen verzekeringsplicht ontstaat op grond van de WW, ZW en de WIA.
2.6 Deze overeenkomst gebaseerd is op de door de Belastingdienst op 30 april 2021 onder nummer 90821.25537.3.0 beoordeelde overeenkomst.

3. De Opdracht
3.1 HomeTaste verleent opdracht aan Bezorger en Bezorger aanvaardt de opdracht van HomeTaste tot het uitvoeren van de werkzaamheden als Bezorger.
3.2 Onder de werkzaamheden van Bezorger (hierna te noemen “Opdracht”) behoort het namens restaurant aan de klant op professionele wijze bezorgen van een bestelling of bestellingen binnen een redelijke termijn.
3.3 De Opdracht kan hobbymatig worden aangegaan. Dat betekent dat Bezorger geen inschrijving van de KvK dan wel btw-nummer heeft. Bezorger voert de Opdracht hobbymatig uit.
3.4 De Opdracht kan ook beroepsmatig worden aangegaan. Bezorger verstrekt aan HomeTaste een kopie van zijn inschrijving in de KvK en zijn btw-nummer.
3.5 HomeTaste fungeert als intermediair. Bezorger wordt door HomeTaste ter beschikking gesteld aan restaurant.


4. Uitvoering van de Opdracht
4.1 Bezorger accepteert de Opdracht en aanvaardt daarmee de verantwoordelijkheid voor het juist uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
4.2 Bezorger neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid conform de eisen van goed vakmanschap.
4.3 Bezorger deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in naar eigen inzicht en voert deze zelfstandig uit, voor eigen rekening en risico zonder toezicht of leiding van HomeTaste en/of derde. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Bezorger zich naar de arbeidstijden van restaurant.
4.4 HomeTaste dan wel Restaurant verstrekt Bezorger alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de Opdracht. Bij problemen over de inhoud van de bezorgopdracht heeft Bezorger eerst contact met restaurant.
4.5 Bezorger maakt gebruik van zijn eigen vervoermiddel (zoals scooter, elektrische fiets, fiets) en andere materialen zoals een smartphone en bezorgtas.
4.6 Bezorger is verplicht zich aan de verkeersregels te houden. Bezorger draagt zorg voor een goede zichtbaarheid in het verkeer, waaronder het dragen van reflecterend materiaal.
4.7 De Bezorger communiceert op een respectvolle manier met restaurant en haar medewerkers en de klant.

5. Ingangsdatum en duur van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst gaat in zodra Bezorger de Opdracht online via de app van HomeTaste accepteert.
5.2 De overeenkomst kan door beide partijen tussentijds na afhandeling van een Opdracht schriftelijk worden opgezegd.
5.3 Wanneer Bezorger hobbymatig de Opdracht uitvoert (conform artikel 3.3) het volgens de Belastingdienst maximale belastingvrije tarief heeft verdiend, eindigt de Opdracht met Bezorger automatisch.

6. Vergoeding, betaling en facturatie
6.1 Bezorger ontvangt per bezorgopdracht een vaste vergoeding en een kilometervergoeding zoals opgenomen in de overeenkomst van opdracht.
6.2 De fooi die de klant bij de bestelling aan Bezorger toekent, komt volledig toe aan Bezorger.
6.3 HomeTaste verzorgt elektronisch de financiële afwikkeling namens restaurant aan Bezorger.
6.4 Bezorger machtigt HomeTaste aan restaurant te factureren. De facturering vindt wekelijks plaats.
6.5 Restaurant heeft na afloop van een kalenderweek tot 4 dagen de tijd om het orderbedrag van de klant in het ordersysteem automatisch terug te laten boeken en verschuldigde bedragen aan Bezorgers in het ordersysteem te annuleren. Indien dat niet gebeurt, worden de verschuldigde bedragen automatisch goedgekeurd voor de uitbetaling aan Bezorger.
6.6 Een betaling aan Bezorger kan opgeschort of verrekend worden n.a.v. een klacht van restaurant of klant.
6.7 Geschillen over de facturering tussen restaurant en Bezorger moeten zoveel mogelijk opgelost worden tussen restaurant en Bezorger; HomeTaste speelt daarin geen partij. Enkel als daarom door zowel restaurant als Bezorger gevraagd wordt, kan HomeTaste hiertussen bemiddelen. HomeTaste bepaalt dan uiteindelijk de uitkomst.

7. Geheimhouding
7.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, waaronder maar niet limitatief persoonsgegevens, technische gegevens, commerciële, financiële en juridische informatie.
7.2 Bij overtreding van artikel 7.1 is Bezorger schadeplichtig tegenover HomeTaste.
8. Concurrentiebeding
8.1 HomeTaste verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Bezorger ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.
8.2 Het is Bezorger niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van HomeTaste gedurende de looptijd van de Opdracht en gedurende 12 maanden na afloop, zonder tussenkomst van HomeTaste rechtstreeks of indirect werkzaamheden te verrichten voor restaurant.
8.3 Bij overtreding van artikel 8.2 is Bezorger schadeplichtig tegenover HomeTaste.

9. Verzekeringen
9.1 Bezorger is verplicht zich te verzekeren tegen de risico’s van schade, zoals schade aan materialen of arbeidsongeschiktheid.
9.2 Meer specifiek is Bezorger verplicht een WA-verzekering af te sluiten wanneer hij bij de uitvoering van de Opdracht gebruik maakt van een gemotoriseerd vervoersmiddel.

10. Overmacht
10.1 In het geval van overmacht aan de zijde van HomeTaste worden alle verplichtingen van Partijen over en weer opgeschort.
10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van de wil van Partijen onafhankelijke omstandigheden, van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn en tot gevolg hebben dat beide of één van de Partijen niet (meer) in staat is zijn afspraken (volledig) na te komen. Hieronder wordt onder andere, doch niet uitsluitend, begrepen: oorlog, stakingen, oproer, pandemie, uitbraak, ziekte van eigen personeel alsmede ingeschakelde derden, personeelstekort, brand, bedrijfs- en technische storingen of sluitingen bij een Partij of bij ingeschakelde externe partijen, overheidsmaatregelen die zijn opgelegd aan een Partij dan wel externe partijen waarvan een Partij afhankelijk is, sluiting van de landsgrenzen, het over onvoldoende of onjuiste gegevens beschikken dan wel als onvoldoende medewerking wordt verleend.
10.3 Als de overeenkomst als gevolg van overmacht nog niet is nagekomen, is ieder der Partijen gerechtigd de betreffende overeenkomst tussentijds schriftelijk te beëindigen indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren.
10.4 Schade als gevolg van overmacht komt niet voor vergoeding in aanmerking.

11. Beëindiging van de overeenkomst
11.1 Iedere Partij is bevoegd om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen zonder dat HomeTaste schadeplichtig is, indien:
– de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van (één van) de bepalingen uit de overeenkomst;
– Bezorger als gevolg van arbeidsongeschiktheid of om andere redenen langer dan 5 achtereenvolgende kalenderdagen niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst voldoet en/of kan voldoen;
– sprake is van een omstandigheid die zo ingrijpend is dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid de instandhouding van de overeenkomst niet van restaurant of HomeTaste verlangd kan worden;
– bij overlijden van Bezorger;
– aan een Partij surséance van betaling wordt verleend of een Partij failliet wordt verklaard.


Aansprakelijkheid en vrijwaring
12.1 Bezorger is verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade of klachten die direct of indirect voortvloeien uit de uitvoering van de Opdracht.
12.2 HomeTaste is tegenover Bezorger slechts aansprakelijk voor directe schade in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van HomeTaste.
12.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die Bezorger redelijkerwijs heeft moeten maken:
– om de tekortkoming van HomeTaste te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie wel aan de overeenkomst beantwoordt;
– ter voorkoming of beperking van zulke schade;
– ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
12.4 De aansprakelijkheid van HomeTaste is beperkt tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste maand, teruggerekend vanaf het moment van aansprakelijkstelling.
12.5 Iedere aansprakelijkheid van HomeTaste voor indirecte schade is uitgesloten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van HomeTaste wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens, bestanden of documenten.
12.6 HomeTaste zal niet aansprakelijk worden gesteld indien Bezorger de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
12.7 Bezorger zal HomeTaste vrijwaren en volledig schadeloosstellen voor alle aanspraken van derden, alsmede voor alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor HomeTaste zijn verricht.

12. Tot slot
13.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband hebben met deze overeenkomst worden in eerste instantie exclusief beslecht bij de daarvoor bevoegde rechtbank in Nederland.

Versie november 2022